Církevní gymnázium sv. Voršily

Základní informace


Církevní gymnázium sv. Voršily

  • je zařazeno v síti středních škol
  • nabízí osmiletou formu studia (po páté třídě ZŠ)
  • učební plán CG je v souladu s generalizovaným učebním plánem pro osmiletá gymnázia
  • zajišťuje kvalifikovanou výuku tří světových jazyků
  • individuální přístup k žákům v menším kolektivu
  • uskutečňuje výměnné studijní pobyty se školami v SRN a ve Francii
  • je přidruženou školou UNESCO

Gymnázium sídlí v budově kláštera sester voršilek v centru Kutné Hory.
Činnost zahájilo v roce 1993.
Od roku 1994 jsou zřizovatelkami gymnázia opět sestry Voršilky.


Školné:

Školné navrhuje ředitel školy a schvaluje školská rada.
V roce 2009/10 výše školného činí 300 Kč měsíčně (tedy 3000 Kč za školní rok). Pokud navštěvuje školu více sourozenců, platí školné vždy pouze první dva.
Školné se platí pouze přes bankovní účet č.: 441851329/0800 u České spořitelny. Variabilní symbol: identifikační číslo studenta (je uvedeno na smlouvě o studiu).
Měsíčně lze školné platit v 10 splátkách po 300 Kč, vždy do 20. v měsíci.
Ve dvou splátkách za období 9-12 (1200 Kč) nejpozději do 31.10. , za období 1-6 (1800 Kč) nejpozději do 31.1.
Celou částku najednou (3000 Kč) nejpozději do 31.10.

Prospěchové stipendium:

Za vyznamenání je přiznáno prospěchové stipendium 750 Kč za pololetí.

Prominutí školného ze sociálních důvodů:

Při nedosažení 1,2 násobku životního minima u čistých příjmů rodiny mohou rodiče podat žádost o prominutí školného (do konce října).


Asistent pedagoga pro studenty se zrakovým postižením

Ve školním roce 2008/2009 nastoupili ke studiu dva studenti s těžkým zrakovým postižením. Nastala otázka, jak to udělat, aby zvládli studium na naší škole bez větších nesnází. Ředitelství pro ně udělalo všechno, co bylo v lidských silách.
Ve třídách, kde pobývají většinu času, došlo k úpravám, aby měli chlapci dost prostoru i pro své speciální pomůcky i pro to, aby nebyli odsouzeni sedět celá léta v lavicích sami.
Ve škole byla zřízena nová funkce asistenta pedagoga, kterou zastává Martina Uttendorfská. Ta se věnuje jednak přípravě a úpravě textů, popř. výrobě jiných pomůcek potřebných pro výuku, jednak práci se samotnými studenty ve speciálních hodinách. Pokud dojde k nějakým problémům, snaží se je vyřešit tak, aby nebyla narušena výuka. Všichni dohromady se snažíme, aby se kluci ve škole cítili dobře a bezpečně.
Po dosavadních zkušenostech je už možné říci, že se naše plány daří. Oba chlapci studují úspěšně a jejich zdravotní problémy se podařilo kompenzovat tak, že jim ve studiu nejsou nepřekonatelnou překážkou.


Zpět

Domů