Církevní gymnázium sv. Voršily

Dokumenty - školní řád


Vnitřní řád Církevního gymnázia sv. Voršily

Preambule:

Základní úkol Církevního gymnázia sv. Voršily je vytvoření takového školního společenství, ve kterém je přítomen duch evangelia ve svobodě a lásce, ve kterém je rozvíjena osobnost studenta, jeho nadání a rozumové schopnosti.

Motto: Libertas, Eruditio, Veritas.

Je vydán na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Článek I.
Chování žáků

 1. Žáci jsou při výchově a vzdělávání vedeni k tomu, aby důstojně reprezentovali svoji školu.
 2. Žáci dodržují pravidla slušného chování svým jednáním, zevnějškem, oblečením a vztahem k opačnému pohlaví.
 3. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu, pokud je tato činnost součástí školních osnov anebo jde o akce pořádané školou.
 4. Žáci chrání své zdraví i zdraví svých spolužáků a zaměstnanců školy.
 5. Zdraví vhodným způsobem pedagogické zaměstnance, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby.
 6. Se zvoněním musí být žáci ve třídách na svých místech nebo na jiných určených místech. Pozdní příchod na vyučování se eviduje v třídní knize.
 7. Žáci si nenechávají do školy posílat soukromé dopisy, telefonovat, faxovat či posílat zprávy, nezvou si sem návštěvy.
 8. Žáci si zařizují věci soukromého charakteru zásadně v době mimo vyučování.
 9. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují průběh vyučovacích hodin. Svědomitě se připravují na vyučování a snaží se úspěšně pracovat.
 10. Do jiných tříd žáci přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smí jen s pedagogickým zaměstnancem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím.
 11. Jestliže žáci potřebují nosit s sebou do školy léky a během dne je užívají, jsou povinni informovat o tom svého třídního učitele.
 12. Žáci mohou jít do šatny v průběhu nebo skončení vyučování jen se souhlasem třídního učitele nebo vyučujícího.
 13. Jestliže žáci potřebují nosit s sebou do školy léky a během dne je užívají, jsou povinni informovat o tom svého třídního učitele.
 14. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo pedagogickému zaměstnanci, který koná dozor a také třídnímu učiteli.
 15. Žáci ohlásí jakýkoliv úraz nebo náhlé onemocnění okamžitě nejbližšímu pedagogickému zaměstnanci, případně třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
 16. Spodní díl okna ve třídě smí být otevřen jen se svolením pedagogického zaměstnance a v jeho přítomnosti.
 17. Po skončení vyučování si žáci uklidí své místo (např.dají židle na lavici apod.) podle pokynů pedagogického zaměstnance a služby. Pořádek a čistotu udržují v průběhu celého vyučování.
 18. Žáci pomáhají slabším a postiženým spolužákům, popřípadě osobám, kteří se nacházejí v prostorách školy a pomoc potřebují. Tato pomoc musí být úměrná schopnostem a fyzické kondici žáka.

Článek II.
Docházka do školy

 1. Žáci se účastní výuky podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogického zaměstnance. Na vyučovací hodiny přicházejí včas, aby si stačili připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
 2. V době vyučování navštěvují žáci zdravotnické zařízení jen v nutném a odůvodněném případě na základě písemné omluvenky od zákonného zástupce, kterou předkládají před svým odchodem. V době takovéto nepřítomnosti za žáky přebírají zodpovědnost jejich zákonní zástupci. Pro jinou nepřítomnost platí stejné podmínky.
 3. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení tohoto vnitřního řádu školy.
 4. Vyučování začíná v budově školy nebo jiném místě, které je stanoveno v rozvrhu hodin ( např. tělocvična, bazén apod.). Ve výjimečných případech může výuka nebo akce školy začínat nebo končit na jiném místě (knihovna, nádraží apod.), v tom případě jsou o této skutečnosti předem písemně informováni zákonní zástupci žáků.

Článek III.
Pravidla omlouvání a uvolňování žáků

 1. Nepřítomnost žáka ve škole musí být písemně omluvena jeho zákonnými zástupci. Zletilí žáci mohou důvody své nepřítomnosti dokládat také sami.
 2. Předem známou nepřítomnost omlouvají žáci nebo jejich zákonní zástupci předem.
 3. Povinností žáka (jeho zákonného zástupce) je zajistit, aby jakákoliv nepřítomnost žáka ve škole byla písemně nebo telefonicky, případně e-mailem omluvena do 48 hodin od jejího počátku.
 4. Žáci jsou povinni předložit svému třídnímu učiteli nebo jeho zástupci potvrzený omluvný list ve studentském průkazu ihned po ukončení absence.
 5. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje ten, který tuto hodinu vede. Nepřítomnost žáka zapíše do třídní knihy.
 6. Na dobu nejvýše tří pracovních dnů může uvolnit na základě písemné žádosti z vážných důvodů třídní učitel nebo jeho zástupce.
 7. Na dobu nejvýše tří pracovních dnů může uvolnit na základě písemné žádosti z vážných důvodů třídní učitel nebo jeho zástupce.
 8. Na dobu delší než 3 pracovních dnů uvolňuje ředitel školy nebo jeho zástupce na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Uvolnění musí doporučit třídní učitel.
 9. Každé uvolnění a absence žáků musí být zapsáno v třídní knize. V případě reprezentace školy, výměnného zájezdu atp. jsou žáci zapsáni do třídní knihy a zameškané hodiny se jim nezapočítávají do součtu zameškaných hodin.

Článek IV.
Práva žáků

Žák má právo:

 1. Účastnit se na vzdělávání .
 2. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.
 3. Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
 4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor vyjadřuje přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
 5. Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy.
 6. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
 7. Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitne-li se v nesnázích nebo má nějaké problémy.
 8. Na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo si potřebuje doplnit své znalosti z důvodu dlouhodobé absence.
 9. Požádat o komisionální přezkoušení.
 10. Být chráněn před vměšováním se do soukromí.
 11. Na poznávání živého obrazu a duchovního bohatství církve.
 12. Na svobodu myšlení a svědomí.
 13. Být ve škole chráněn před nežádoucím vlivem reklamy.

Článek V.
Povinnosti žáků

 1. Zachovávat pravidla společenského chování a respektovat křesťanský charakter školy.
 2. Přicházet do školy tak, aby při začátku kterékoliv vyučovací hodiny byl na určeném místě (učebna, laboratoř, šatna apod.) a připraven na vyučování (tj. pomůcky, učebnice, sešity, úbor apod.)
 3. Chovat se v prostorách školy tiše, aby nebyla rušena výuka a dbát pokynů pedagogického dozoru nebo jiných pověřených osob.
 4. Udržovat pořádek a čistotu v učebnách, šatnách a ostatních prostorách školy. Při odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí. Po poslední vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle.
 5. Hlásit neprodleně vyučujícímu všechny zjištěné závady, které mohou ohrozit bezpečnost žáků nebo poškodit majetek školy či žáků, vyučujícímu nebo provozním zaměstnancům školy (hospodářka, školník).
 6. Hlásit třídnímu učiteli všechny změny v osobních údajích žáka a jeho zákonných zástupců (změna adresy, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny apod.)

Článek VI.
Žákům je zakázáno

 1. Otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se a vyhazovat cokoliv z oken.
 2. Kouřit v prostorách školy, v bezprostřední blízkosti školy a na akcích pořádaných školou.
 3. Ve škole i při činnostech organizovaných školou distribuovat, přinášet a požívat alkoholické nápoje, drogy a jiné zdraví škodlivé látky.
 4. Nosit do školy věci ohrožující zdraví a život, nosit, přechovávat nebo vodit zvířata. Výjimku uděluje vyučující nebo třídní učitel.
 5. Používat mobilní telefony v době výuky (musí být vypnuty).
 6. Navádět ostatní spolužáky k porušování tohoto řádu nebo k jednání, ze kterého by porušení tohoto řádu mohlo vyplývat.
 7. Propagovat ve škole rasismus, fašismus, třídní nenávist a jiné antihumánní ideologie.
 8. Vstupovat do sborovny a kabinetů bez vyzvání pedagogického nebo jiného zaměstnance.
 9. Provádět jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez souhlasu vyučujícího (včetně dobíjení baterií).
 10. Běhat po schodech. Při chůzi na hlavním schodišti z přízemí do 1. patra v klášteře je nutné se pohybovat se zvýšenou opatrností.

Článek VII.
Pravidla pro klasifikaci

 1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech, chování žáka a celkový prospěch jsou klasifikovány obvyklými stupni (prospěch: výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný nedostatečný, tj. 1 – 5; chování: velmi dobré, uspokojivé, méně uspokojivé, neuspokojivé, celkový prospěch: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl)
 2. Opravnou zkoušku vykoná žák, který byl na konci druhého pololetí hodnocen v jednom nebo ve dvou předmětech známkou nedostatečný.
 3. Doplňující zkoušky se konají v případě, že z důvodů absence nebo z jiných vážných důvodů není možné uzavřít klasifikaci. Pokud nepřítomnost žáka ve výuce v jednotlivém vyučovacím předmětu přesáhne hranici 25 % je žákovi uloženo pro upřesnění klasifikace komisionální přezkoušení. Termín a formu přezkoušení stanoví ředitel školy. Není-li žák v prvním pololetí klasifikován nebo je klasifikován známkou nedostatečný, komisionální zkoušku ve druhém pololetí vykoná v rozsahu učiva celého školního roku.
 4. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel různými druhy zkoušek, písemnými pracemi a testy a sledováním výkonů žáka při výuce.
 5. V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o udělení individuálního studijního plánu.
 6. Při hodnocení chování žáků se postupuje individuálně a hodnotí se v širších souvislostech.
 7. Žák opakuje ročník byl-li hodnocen známkou nedostatečně ve více předmětech, nesložil-li opravnou zkoušku nebo nemá-li na konci školního roku uzavřenou klasifikaci.
 8. Při opakovaných přestupcích (např. pozdní příchody do výuky, pozdní omluvení absence apod.) nebo při hrubém porušení vnitřního řádu školy je žák hodnocen sníženou známkou z chování. Snížené známce nemusí předcházet výchovné opatření. V případě vážného porušení Vnitřního řádu školy může být ze studia vyloučen nebo podmíněně vyloučen.
 9. Podle závažnosti provinění mohou být žáku uložena tato výchovná opatření:
  1. napomenutí třídního učitele
  2. důtka třídního učitele
  3. vyloučení z činnosti nad rámec školních osnov (nep. předměty ap.)
  4. důtka ředitele školy
  5. podmínečné vyloučení ze školy
  6. vyloučení ze školy.
 10. Opatření se ukládá v průběhu roku co nejdříve po porušení vnitřního řádu školy. O důtce třídního učitele informuje třídní učitel rodiče žáka zápisem ve studentském průkazu nebo dopisem. Oznámení o udělení důtky ředitele školy, podmínečné vyloučení a vyloučení se doručuje zákonným zástupcům žáka.
 11. Žáci mohou obdržet pochvalu třídního učitele nebo pochvalu ředitele školy spojenou s věcnou odměnou. Pochvala třídního učitele se uděluje za dobrou práci ve škole a úspěchy v soutěžích. Ředitel školy udělí pochvalu za výjimečný kladný čin a za výbornou propagaci školy v soutěžích oblastního a celorepublikového charakteru.

Článek VIII.
Povinnosti služby v učebně

Služba určená třídním učitelem je povinna:

 1. Pokud třída nemá volnou učebnu pro výuku, ohlásit tuto skutečnost ještě v průběhu přestávky v kanceláři ředitele nebo ve sborovně.
 2. Před hodinou zajistit pomůcky podle pokynů vyučujícího, připravit tabuli ap..
 3. Nedostaví-li se vyučující do třídy, ohlásit do pěti minut po začátku hodiny jeho nepřítomnost v kanceláři ředitele nebo ve sborovně.
 4. Před odchodem z učebny pečlivě smazat tabuli a zkontrolovat pořádek v učebně a zhasnout elektrické osvětlení.
 5. Stará se o to , aby byla na každou vyučovací hodinu k disposici třídní kniha.

Článek IX.
Pravidla pro stravování ve školní jídelně

 1. Žáci docházejí na oběd v předem určeném čase. Do školní jídelny přicházejí žáci podle pokynů pedagogického dozoru nebo jiné pověřené osoby.
 2. V jídelně se žáci řídí pokyny pedagogického dozoru.

Článek X
Rodiče a zákonní zástupci

 1. Zákonní zástupci mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno v této souvislosti narušovat vyučování.
 2. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k činnosti školy u vyučujících nebo u ředitele školy.
 3. Mají právo se účastnit kulturně-duchovních akcí školy, které škola na vhodném místě zveřejní.
 4. Mají právo, aby jejich děti byly vychovávány a vzdělávány dle křesťanských hodnot.
 5. Mají možnost setkání se spirituálem školy.
 6. Mohou společně s vyučujícím konzultovat problémy, starosti, ale i radosti v souvislosti s výchovou jejich dětí.

Článek XI.
Povinnosti zaměstnanců školy

 1. Zaměstnanec školy se řídí zákoníkem práce, pracovním řádem, předpisy BOZP, tímto vnitřním řádem školy a pravidly společenského chování .
 2. Zaměstnanec školy chrání svěřené majetkové hodnoty a pečuje o ně.
 3. Zaměstnanec školy jedná se žáky ve vzájemné úctě, respektuje jejich základní práva a dodržuje pravidla slušného chování.

Článek XII.
Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice v souvislosti s výukou, při tom se řídí pokyny pedagogických pracovníků a jiných oprávněných osob.
 2. Žáci se snaží udržovat a nepoškodit věci, které tvoří zařízení třídy a školy a také ty, které jim byly svěřeny v souvislosti s výukou.
 3. Za škodu na majetku školy, kterou prokazatelně způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada a to finanční nebo uvedení do původního stavu.
 4. Psát a kreslit na lavice, nábytek, šatní skříňky a zdi školy či jakýmkoliv jiným způsobem poškozovat majetek školy je zakázáno.
 5. Žáci šetří vodou a elektrickou energií, dodržují hygienicko-bezpečnostní předpisy a protipožární opatření.
 6. Žáci šetří učebnice a školní pomůcky. V případě poškození nebo ztráty je nahradí novými a to na vlastní náklady, nebo jinak nahradí jejich hodnotu.

Článek XIII.
Vnitřní režim školy

 1. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování neopouštějí budovu školy bez souhlasu učitele.
 2. Škola je otevřená pro vstup žáků od 7,40 – 8,00 hodin. Škola neodpovídá za cenné předměty a jiné majetkové hodnoty, které si žáci před vyučováním neuložili u pověřené osoby. Za cenný předmět se považuje i mobilní telefon.
 3. Před odchodem na hodiny tělesné výchovy si studenti nechají věci ve své kmenové třídě, kterou vyučující těl. výchovy uzamkne. Třída je během hodin tělesné výchovy uzamčená, po návratu vyučující tělocviku třídu opět odemkne.
 4. Dojíždějící žáci mají možnost vstoupit do školy již v 7:00 hodin. Pobývají ve vyhrazené učebně až do 7:40.
 5. Škola může vyčlenit prostor pro odkládání jízdních kol a takto vymezený prostor vhodně označí.
 6. Žáci, kteří nemají nepovinný předmět, zájmový kroužek nebo konzultaci s některým z vyučujících opustí školu ihned po vyučování.
 7. Žáci mohou trávit hlavní přestávku ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky a to v rozsahu, který stanoví vedení školy.
 8. Žáci, kteří mají odpolední vyučování mohou zůstat v budově školy o polední přestávce pouze v případě, že bude s nimi učitel působící jako dozor.
 9. Úřední hodiny školy, termíny pedagogických porad, termíny třídních schůzek, čas pro vydávání a ukládání jízdních kol a cenných předmětů, jsou uvedeny v přehledu organizace příslušného školního roku.

Datum vydání: 15.6.2006

Mgr. Jiří Vojáček
ředitel Církevního gymnázia sv. Voršily

Související dokumenty:
1) Rozvrh hodin.
2) Traumatologický plán.
3) Pravidla pro organizaci akcí mimo školu.


Zpět

Domů