Církevní gymnázium sv. Voršily

Výuka - zeměpis

Sever poznáš podle lišejníků


obtékaný blok

Charakteristika výuky zeměpisu

Zeměpis je samostatně vyučovaný předmět. který podle nového ŠVP vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zároveň v sobě integruje témata-Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a sociálních souvislostech, Výchova demokratického občana, Multikulturní a mediální výchova. Předmět velice úzce spolupracuje s jinými předměty- s chemií, biologií, dějepisem, zsv, matematikou apod.. Na vyšším gymnáziu bude doplněn samostatně vyučovaným předmětem Environmentální výchova. V oblasti poznání si studenti osvojují komplexní vědomosti o Zemi. Začleňovány jsou i poznatky o životním prostředí a krajinné sféře. V dovednostní oblasti se studenti učí pracovat s mapami, grafy, statistickými údaji a nejrůznějšími informačními materiály. Rozvíjejí tak svou samostatnost a dovednost při jejich vyhledávání, zpracovávání, hodnocení a využívání. Časová dotace odpovídá školnímu učebnímu plánu. Na nižším gymnáziu dvě hodiny týdně v sekundě, tercii a kvartě, na vyšším stupni dvě hodiny týdně v kvintě a sextě a dvouhodinový seminář v oktávě.

SEMINÁŘ

Zpět

Domů